Funding: Energi, bæredygtighed og grønne løsninger

Faktak om fonde

Kort fortalt kan fonde være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. En fond er en såkaldt selvejende institution og ingen person udenfor fonden har ejendomsretten til fondens formue. En fond har et sæt vedtægter, der beskriver fondens formål mv. Fonden kan anskaffe rettigheder og indgå forpligtelser, hvilket egentlig betyder at en fond er en selvstændig enhed.

Som en del af artikelserien om fonde, handler dette indlæg om fonde, som opererer indenfor områderne energi, bæredygtighed og grønne løsninger. 

Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden har fokus på at skabe beskæftigelse, eksport og vækst. Der lægges vægt på små og mellemstore virksomheder, som opererer indenfor sundsheds- og velfærdsløsninger, grøn omstilling, design samt andre kreative erhverv. Markedsmodningsfonden har til formål at få virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og uddeler derfor 135 mio. kr. årligt. Tilskuddets størrelse varierer afhængigt af virksomhedens størrelse – små virksomheder støttes med tilskud på op til 60%. Læs mere om markedsmodningsfonden

EUDP – Energiteknologisk udvikling og demonstration

Denne fond har et budget på op til 375 mio. kr. og støtter energiteknologi, som er innovativ og skaber arbejdspladser og vækst i Danmark, samt projekter som er med til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi og øger forsyningssikkerheden. Du kan modtage finansiering på op til 50 mio. kr. indenfor blandt andet geotermi bioenergi, solenergi, vindenergi, energieffektivitet, bølgeenergi og CO2-lagring. Læs mere om EUDP

GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrations Program

Fonden støtter udvikling af nye processer, teknologier og redskaber, som har til formål at tilføre værdi og effektivitet samt støtte bæredygtighed i fødevareindustrien. Både små og store virksomheder kan modtage støtte indenfor eksempelvis økologisk produktion og CO2 neutral energiproduktion. Læs mere om GUDP

Grøn Omstillingsfond

Grøn Omstillingsfond er blandt de danske fonde, der støtter grønne løsninger, som indeholder udvikling af nye produkter, nye serviceydelser eller nye forretningsmodeller. Der gives tilskud til projekter med budget på mindst 500.000 kr., som maksimalt varer 2 år. Støtteberettigede projekter skal være inden for et eller flere af følgende områder:

• Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter
• Udvikling af nye forretningsmodeller
• Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign
• Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen
• Mindre spild af fødevarer
• Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse

Læs mere om Grøn Omstillingsfond

ForskEL

ForskEL er et dansk energiforskningsprogram, der yder tilskud til elproduktionsteknologier til udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem. Programmet udbyder årligt 130 mio. kr. til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Programmet har tre hovedindsatsområder: energilagring og sammentænkning af energisystemer, Smart Grid og integration af VE og miljøvenlig elproduktion.

Læs mere om ForskEL

Bodil Pedersens Fond

Bodil Pedersen Fonden giver støtte til opfindelser og igangsætning af aktiviteter med kulturelle, videnskabelige og humanitære formål og har speciel fokus på bevarelse og fremme af jordens dyreliv og natur. Fonden yder ikke støtte til studierejser, studieophold, deltagelse i konferencer og seminarer for enkeltpersoner. Der skal ikke benyttes et særligt ansøgningsskema, og der kan ansøges løbende.

Læs mere om Bodil Pedersens Fond

ELFORSK

Hos ELFORSK har små og mellemstore virksomheder og iværksættere mulighed for at søge støtte til forskning og udvikling inden for effektiv energianvendelse. Der uddeles årligt 25 mio. kr., og mange af disse fungerer som rugekasse for iværksættere til at bringe deres nye viden i anvendelse. Programmet sætter fokus på, at resultaterne munder ud i nye arbejdspladser, eksport, effektive produktionsfaciliteter, energibesparelser samt en større bevidsthed i samfundet omkring effektiv energianvendelse.

Læs mere om ELFORSK

Dania Capital

Formål: Dania Capital har til formål at investere og indgå i aktivt ejerskab af små og mellemstore danske virksomheder primært i bygge- og ejendomsindustrien og dermed bidrage til udvidelse, generationsskifte og konsolidering af et bredt spekter af virksomheder inden for denne branche.

Fokus områder:

 • Råvareudvinding, f.eks. grusgrave og skovbrug
 • Byggematerielproduktion, f.eks. mursten, vinduer og ventilation
 • Inventarproduktion, f.eks. møbler, lamper og staldinventar
 • Handel med byggematerialer og inventar, f.eks. byggemarkeder og specialgrossister
 • Opførsel og vedligehold, f.eks. entreprenører, rådgivere og facility management
 • Support maskiner og materiel, f.eks. produktion og udlejning af materiel.

Hvert fokusområde kan omfatte bolig, erhverv, industri, offentlig og/eller landbrug og virksomheder, der på anden måde er relateret til bygge- og anlægsindustrien.

Læs mere om Dania Capital

Læs de øvrige artikler om fonde 

Resten af året vil der hver måned komme en ny artikel om funding indenfor nedenstående emner. Klik her for at læse de allerede udgivne artikler.

 • Branchespecifikke fonde
 • Innovation, viden og uddannelse
 • Energi, bæredygtighed og grønne løsninger
 • Vækst og eksport
 • Teknologi og kommunikation
 • EU Funding
bubble